Mobilní aplikace Freya – ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Solvertech s.r.o.

Tyto zásady ochrany soukromí (dále jen jako „Zásady“) poskytují informaci o tom, jak společnost Solvertech s.r.o., IČO: 28604377, se sídlem Veselá 52, 756 51 Zašová, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34226 (dále jen „Společnost“), shromažďuje, uchovává, dále zpracovává a sdílí osobní údaje získané o Vás jakožto uživatelích aplikace Freya vyvinuté Společností pro účely optimalizace rozvozních plánů (dále jen „Aplikace“).

Společnost při nakládání s osobními údaji uživatelů Aplikace dodržuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Správcem osobních údajů uživatelů Aplikace je Společnost.

1. Druhy zpracovávaných osobních údajů, účel a právní základ zpracování

Osobními údaji jsou všechny údaje o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, které Společnosti v souvislosti s užíváním Aplikace uživatel Aplikace sdělí nebo které při používání Aplikace Společnost získá jiným způsobem. Společnost uplatňuje stejná pravidla pro zpracování osobních údajů uživatelů Aplikace, jakož i jiných osobních údajů, které prostřednictvím Aplikace Společnost případně získá.

Osobní úde jsou Společností zpracovávány po dobu, po kterou to Společnosti ukládají právní předpisy, jinak pouze po dobu nezbytně nutnou.

Společnost zpracovává následující druhy osobních údajů uživatelů Aplikace:

1.1. Přihlašovací údaje

Ke svému profilu se uživatel Aplikace přihlašuje pomocí uživatelského jména, které je tvořeno platnou e-mailovou adresou, a . Přihlašovací údaje je uživatel oprávněn měnit v nastavení Aplikace, v případě změny přihlašovacích údajů jsou původní přihlašovací údaje z databází Společnosti vymazány. Hesla jsou Společností zpracovávána v zašifrované podobě.

1.1.1. Účel zpracování údajů

Přihlašovací údaje jsou zpracovávány za účelem přihlášení uživatele k vlastnímu profilu vytvořenému v Aplikaci.

1.1.2.Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování přihlašovacích údajů je souhlas uživatele [článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR], přičemž vytvořením profilu a zadáním přihlašovacích údajů vyjadřujete konkludentní souhlas s tímto zpracováním.

1.2. Polohové údaje

Pro efektivní využití Aplikace je nutný přístup k polohovým údajům na koncovém zařízení (chytrém telefonu, tabletu atd.) uživatele.

1.2.1. Účel zpracování údajů

Polohové údaje jsou zpracovávány za účelem přesné lokalizace koncového zařízení uživatele Aplikace, informace o přesné poloze uživatele je základním předpokladem pro správnou funkci Aplikace. V případě zamezení přístupu k polohovým údajům bude použitelnost Aplikace zásadně omezena. Poskytnutí přístupových práv k polohovým údajům lze v nastavení koncového zařízení kdykoli zrušit nebo přístupová práva opět poskytnout.

1.2.2. Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování je souhlas uživatele [článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR], který uživatel Aplikace vyjádří odsouhlasením přístupu na dotaz.

1.3. Přístup k aplikaci pro zasílání SMS

Pro efektivní práci Aplikace umožňuje přímé zasílání SMS na kontaktní číslo zákazníka, kterého uživatel Aplikace obsluhuje, aniž by bylo nutné kontaktní číslo zákazníka kopírovat a přepínat se do aplikace pro zasílání SMS. K využití této funkcionality je nutný přístup k aplikaci pro zasílání SMS.

1.3.1. Účel zpracování údajů

Přístup k aplikaci pro zasílání SMS je vyžadován pro možnost efektivního využití Aplikace uživatelem. V případě zamezení přístupu k aplikaci pro zasílání SMS nebude možné tuto funkcionalitu Aplikace využívat. Poskytnutí přístupových práv k aplikaci pro zasílání SMS lze v nastavení koncového zařízení kdykoli zrušit nebo přístupová práva opět poskytnout.

1.3.2. Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování je souhlas uživatele [článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR], který uživatel Aplikace vyjádří odsouhlasením přístupu na dotaz.

1.4. Přístup k aplikaci pro volání

Pro efektivní práci Aplikace umožňuje přímé volání na kontaktní číslo zákazníka, kterého uživatel Aplikace obsluhuje, aniž by bylo nutné kontaktní číslo zákazníka kopírovat a přepínat se do aplikace pro volání. K využití této funkcionality je nutný přístup k aplikaci pro volání.

1.4.1. Účel zpracování údajů

Přístup k aplikaci pro volání je vyžadován pro možnost efektivního využití Aplikace uživatelem. V případě zamezení přístupu k aplikaci pro volání nebude možné tuto funkcionalitu Aplikace využívat. Poskytnutí přístupových práv k aplikaci pro volání lze v nastavení koncového zařízení kdykoli zrušit nebo přístupová práva opět poskytnout.

1.4.2. Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování je souhlas uživatele [článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR], který uživatel Aplikace vyjádří odsouhlasením přístupu na dotaz.

2. Předávání osobních údajů třetím stranám

Žádné osobní údaje o uživatelích Aplikace nejsou předávány třetím stranám. Údaje o uživatelích Aplikace jsou zpracovávány pouze Společností.

3. Zabezpečení osobních údajů

Společnost zavedla a udržuje nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů, odpovídající potenciálně hrozícímu riziku pro uživatele Aplikace jakožto subjekty údajů. Tato opatření zohledňují stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje uživatelů Aplikace před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Tato opatření mohou zahrnovat zejména opatření k zajištění odpovědnosti osob spolupracujících se Společností či zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování dat, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, či softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uložena osobní data.

4. Kontaktní informace

Společnost lze s dotazy a podněty týkajícími se ochrany osobních údajů kontaktovat na následující adrese:
Solvertech s.r.o.
Veselá 52
756 51  Zašová
Česká republika

e-mail: info@solvertech.cz

5. Práva uživatelů ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Podle nařízení GDPR mají uživatelé Aplikace ve vztahu ke zpracování osobních údajů následující práva:

5.1. Právo na přístup k osobním údajům

V souladu s čl. 15 nařízení GDPR má uživatel Aplikace právo získat potvrzení, zda Společnost zpracovává jeho osobní údaje, a v kladném případě právo na informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se uživatele Aplikace nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od uživatele Aplikace, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro uživatele Aplikace, o vhodných zárukách při předání údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

První kopii osobních údajů poskytne Společnost zdarma, za další kopie bude společnost účtovat přiměřený poplatek.

5.2. Právo na opravu nepřesných údajů

V souladu s čl. 16 nařízení GDPR má uživatel Aplikace právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Společnost zpracovává.

5.3. Právo na výmaz osobních údajů

V souladu s čl. 17 nařízení GDPR má uživatel Aplikace právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR.

5.4. Právo na omezení zpracování

V souladu s čl. 18 nařízení GDPR má uživatel Aplikace právo na omezení zpracování, pokud popírá přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování, pokud vznese námitku proti jejich zpracování nebo nastane-li jiný důvod uvedený v čl. 18 nařízení GDPR.

5.5. Právo na přenositelnost osobních údajů

V souladu s čl. 20 nařízení GDPR má uživatel Aplikace právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které Společnosti poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci či žádat, aby Společnost osobní údaje přímo předala jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

5.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 21 nařízení GDPR má uživatel Aplikace právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů ze strany Společnosti. Pokud Společnost v takovém případě neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami uživatele Aplikace jakožto subjektu údajů, Společnost zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

5.7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď písemně na adresu sídla Společnosti nebo na e‑mailovou adresu uvedenou v bodě 4 těchto Zásad. V případě odvolání souhlasu uživatel Aplikace nebude schopen Aplikaci využívat.

5.8. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Uživatel Aplikace má právo podat stížnost týkající se zpracovávání jeho osobních údajů ze strany Společnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

6. Změny zásad ochrany soukromí

Společnost si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany soukromí kdykoli změnit. O případné změně zásad ochrany soukromí bude uživatel informován prostřednictvím Aplikace.

 

Dne 21. června 2022